mebbis.org mebbis.org - .::MEBB?S::.| MEB Personel | E Okul | S?nav Sonu?lar?

mebbis.orgWebsite Profile

Title: .::MEBB?S::.| MEB Personel | E Okul | S?nav Sonu?lar?
Keywords: mebbis, mebbis giri?, meb, meb personel, e-okul, e okul giri?i, iks, ??retmen atamalar?, kpss, sbs, lys, dgs, s?nav sonu?lar?, a?f, ?sym s?nav sonu?lar?, a??k ??retim, burs, orta ??retim, lise, ünive...
Description:.::MEBB?S::.| MEB Personel | E Okul
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

mebbis.org Information

Website / Domain:mebbis.org
Website IP Address:195.244.57.110
Domain DNS Server:ns1.otucloud.com,ns2.otucloud.com

mebbis.org ranks

Alexa Rank:5368391
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

mebbis.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$3,999
Daily Revenue:$10
Monthly Revenue:$328
Yearly Revenue:$$3,999
Daily Unique Visitors:1,008
Monthly Unique Visitors:30,240
Yearly Unique Visitors:367,920

mebbis.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Cookie,Accept-Encoding
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Wed, 19 Sep 2018 10:15:21 GMT

mebbis.org WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
mebbis 2 0.17%
mebbis giri? 0 0.00%
meb 7 0.30%
meb personel 1 0.17%
e-okul 0 0.00%
e okul giri?i 0 0.00%
iks 0 0.00%
??retmen atamalar? 0 0.00%
kpss 2 0.11%
sbs 2 0.09%
lys 0 0.00%
dgs 0 0.00%
s?nav sonu?lar? 4 0.86%
a?f 2 0.09%
?sym s?nav sonu?lar? 0 0.00%
a??k ??retim 0 0.00%
burs 0 0.00%
orta ??retim 0 0.00%
lise 0 0.00%
ünive... 0 0.00%

mebbis.org Similar Website

Domain WebSite Title
egitimdenhaber.net E?itimden Haberler, Deneme s?nav? sonu?lar?, Meb atamalar?
eokulsinav.net E-Okul S?nav | E-Okul Lise Giri?i,E-Okul S?nav Sonu?lar?,E-Okul Giri?
eokulteog.com E-Okul Teog | TEOG Merkezi Ortak S?nav Sonu?lar? E okul
ehliyetsinavsonuclar.net Ehliyet S?±nav Sonu?§lar?±, 14 May?±s 2016 MEB Ehliyet S?±nav Sonu?§lar?±, Ehliyet S?±nav Sorular?±...
mebpersonelleri.net ??retmen Haberleri, MEB Personelleri, MEBB?S Meb Personel
egitimsistem.com A?F MEB ?SYM S?nav Sonu?lar? | E?itim ?zel Haberler | E?itim Sistem
sonuclari-sorgula.com Tüm S?nav Sonu?lar? 2016 ?SYM MEB
ehliyetsinav.org Ehliyet S?nav Sonu?lar? | MEB Ehliyet S?nav Bilgi Sistemi, S?nav Tarihleri
mebpersonel.com MEB Personel, MEB,MEBB?S, ??retmen, MEB Personeli,Personel MEB ,Kamudan Haber
sorgulamalar.net Sorgulamalar | SSK | SGK | E Devlet | E Okul G?B |KPSS|S?nav Sonu?lar?
teogmeb.com TEOG S?nav? | 2016-2017 TEOG S?nav Sonu?lar?,MEB TEOG Sorular?, Cevaplar?
sinavsonuclar.com S?nav Sonu?lar?, S?nav Sorular?, Ehliyet, Kpss, ?sym, Meb
edevletsinav.com E-Devlet S?nav | Ais Aday Giri?i, ?SYM S?navlar?, ?SYM S?nav Sonu?lar?
osym.info E-Devlet S?nav | Ais Aday Giri?i, ?SYM S?navlar?, ?SYM S?nav Sonu?lar?
ydssinavi.org YDS Kursu YDS s?nav teknikleri Online YDS E?itimi YDS S?nav Sonu?lar?
sinavonline.net S?nav Sonu?lar?, ??km?? S?nav Sorular?, Online Testler, E?itim ve ??retim Soru Bankas?
ehliyetsinavisonucu.com Ehliyet S?nav? Sonu?lar? - Sorular?
ehliyetkursu.net Ehliyet Kursu - Ehliyet S?nav Sonu?lar? |

mebbis.org Alexa Rank History Chart

mebbis.org aleax

mebbis.org Html To Plain Text

.::MEBB?S::.| MEB Personel | E Okul | S?nav Sonu?lar? A?F E Okul KPSS MEB Mebbis ?SYM SBS ücretlendirme A?F E Okul KPSS MEB Mebbis ?SYM SBS ücretlendirme ?ZEL ??RET?M KURUMLARI MODüLü K?TAP SE??M MODüLü ??RETMENEVLER? FAAL?YET MODüLü SOSYAL TES?SLER MODüLü EVRAK MODüLü ?nceki Sonraki MEBB?S ?NE ?IKANLAR TAKT?R TE?EKKüR HESAPLAMA ??rencilerin y?l sonundaki ders notlar?na g?re karne ile birlikte takdir ve te?ekkür belgesi de verilmektedir. Takdir ve te?ekkür konusunda ??rencilerin ?nceden hesaplama yapabilmesi i?in ders notlar?n? bilmesi yeterlidir. Ders notlar? ve haftal?k ders program?na g?re kolay bir ?ekilde takdir ve te?ekkür hesaplama i?lemleri yap?larak, y?l sonunda al?nacak belge karneler verilmeden... E OKUL ORTALAMA HESAPLAMA E okul ortalama hesaplama i?lemleri i?in ??renci ya da velilerin ders notlar?n? bilmesi yeterlidir. E okul sisteminde ??rencilerin d?nem i?erisindeki ba?ar? durumlar? takip edilebildi?i i?in e okul ortalama hesaplama i?lemlerinin de kolay bir ?ekilde yap?labilmesi mümkündür. E Okul Giri? ??lemleri E okul ortalama hesaplama i?in ?ncelikli olarak ki?ilerin e okul sistemine giri?... EHL?YET SINAV SONU?LARI Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan her y?l belirli d?nemlerde ger?ekle?tirilen ehliyet s?navlar? internet üzerinden a??klanmakta ve ki?iler s?navlara girdikten sonra s?nav sonu?lar?n? internet üzerinden sorgulayarak ??renmektedir. Ehliyet S?nav Sonu?lar? Nas?l ??renilir? Ehliyet s?nav sonu?lar? i?in i?lem yapacak ki?ilerin Milli E?itim Bakanl??? resmi internet sitesi üzerinden olu?turulmu? s?nav sonucu sorgulama alan?n? kullanmas? yeterlidir. ?lgili... EBA E??T?M PROJES? Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan ??rencilerinin kullan?ma sunulan EBA e?itim projesi pek ?ok konuda kolayl?k sa?lam?? ve ??rencilerin e?itimini desteklemi?tir. üyelik sistemiyle ?al??an sistemden yararlanmak isteyen ??rencilerin ?ncelikli olarak üyelik almas? gerekirken üyeli?in al?nmas? i?in de yine müracaat edilmesi ve ba?vuru yap?lmas? gerekmektedir. EBA üyelik Online olarak herhangi bir ?ekilde müracaat yap?lamad???ndan dolay?... EBA V?TAM?N Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan kullan?ma sunulan e?itim portal? sayesinde ??rencilerin dersleri ile ilgili destek sa?layabilmesi mümkündür. E?itim Bili?im A?? olarak adland?r?lan Eba sayesinde ??renciler internet üzerinden de e?itimlerini sürdürebilmekte ve derslerden kalan vakitlerinde kendilerini eksik kalan b?lümlerde geli?tirebilmektedir. Sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen ??rencilerin üyelik konusunda müracaatta bulunmas? gerekir. Yap?lan müracaat sonras?nda... EBA ??RETMEN G?R??? Türkiye'deki e?itim sisteminde en ?ok kullan?lan portallardan bir tanesi EBA'd?r. EBA arac?l???yla i?lem yapabilecek ??renci ve ??retmen kolay bir ?ekilde sistemdeki e?itim imkanlar?ndan yararlanma f?rsat? elde etmektedir. EBA sisteminin ?nemsenmesindeki en ?nemli detay ki?ilerin ve ?zellikle ??rencilerin e?itimdeki durumlar?n?n geli?tirilebilmesi ve b?ylece daha iyi bir duruma getirilmesidir. EBA sistemini kullanan ??renciler... EBA KURS üCRETLER? ??rencilerin yararlanabilece?i E?itim Bili?im a?? kurs ve testler ile ??rencileri e?itimde geli?im sa?lamas?n? sa?lamaktad?r. ??rencilerin internet üzerinden sa?layaca?? bu destek i?in ?ncelikli olarak ücret gibi detaylar?n incelenmesi ve bu do?rultuda karar verilmesi gerekmektedir. E?itim Bili?im A?? ile ilgili detayl? bilgi almak isteyen ki?ilerin bu konuda internet üzerinden i?lem yapmas? gerekirken web... EBA KURS TESTLER? ??rencilerin e?itim hayatlar?ndaki ba?ar?lar?n? art?rabilmesi ??rendi?i dersleri peki?tirilmesi ve tekrar yapabilmesi ad?na pek ?ok kaynak sunulmu? olsa da bu konuda en ?ok tercih edilen sistemlerden bir tanesi Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan olu?turulan Eba sistemidir. Eba Test Nas?l Yap?l?r? Eba üzerinden sunulan hizmetler sayesinde ??rencileri pek ?ok farkl? e?itim imkan? sa?lanm?? durumdad?r ve... EBA ??FRES? NASIL ALINIR? E?itim i?in büyük kolayl?klar sa?layan e?itim bili?im a?? i?in ??rencilerin üyelik alabilmesi ad?na ?ncelikli olarak müracaat etmesi gerekecektir. Yap?lacak müracaatlar sonras?nda ??rencilere sisteme giri? i?in gerekli üyelik bilgileri sa?lanacak ve ??rencilere bu bilgiler verilecektir. Bu bak?mdan EBA ?ifresi nas?l al?n?r EBA ?ifresi alma gibi soru i?aretleri bulunan ki?iler belirtilen bilgiler dahilinde... EBA üYE OLMA E?itim Bili?im A?? ad? verilen e?itim portal? Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan kullan?lma sunulmu? ve tüm ??renci ve ??retmenlerin sisteme giri? yapabilmesi mümkün duruma getirilmi?tir. E?itim Bili?im A?? olarak adland?r?lan Eba üzerinden ki?ilerin üyelik alabilmesi mümkün de?ildir. Bu konuda sistem farkl? bir i?leyi?e sahiptir ve giri? yapmak isteyen ??rencilere üyelik a??lmakta... EBA KURS KAYDI E?itim Bili?im a?? olarak tan?mlanan Eba sayesinde ??renciler pek ?ok konuda e?itime dair bilgi alabilmektedir. ??rencilere ve e?itimcilere a??lan bu portaldan yararlanmak isteyen ??rencilerin ?e?itli kay?t i?lemlerini ger?ekle?tirmesi gerekirken ?zellikle online olarak sunulan kurslar i?in kay?t yap?lmas? gerekmektedir. Eba kurs kayd? olarak tan?mlanan bu kay?t i?lemleri sayfas?ndaki ki?iler ?ok kolay bir... EBA SORU BANKASI E?itim Bili?im A?? olarak tan?mlanan Eba ??rencilerin ya da velilerin bilgi alabilmesi ad?na pek ?ok detay? bulundurmaktad?r. K?saca Eba olarak adland?r?lan sistemde soru bankalar? da yer almaktad?r. Yay?nlanan ve soru bankalar? üzerinden ??rencilerin yeni sorular? ??zmesi ve ??renmemiz mümkün durumdad?r. Bu a??dan s?n?rs?z soru ?e?itleri ile soru bankalar? üzerinden derslerin peki?tirilmesi... EBA ??RENC? G?R??? E?itim Bili?im A?? olarak ifade edilen EBA sayesinde ??renciler e?itim konusunda geli?melerini online olarak desteklenebilmektedir. Olu?turulan e?itim portal? sayesinde pek ?ok konuda detayl? bir ?ekilde bilgi al?nmas? mümkün olurken okulda ??renilen bilgiler ve dersler daha iyi bir ?ekilde peki?tirilebilmektedir. Son derece aktif bir interaktif portal olarak haz?rlanan ve yüksek say?da kullan?c?... EBA G?R?? E?itim Bili?im A?? olarak adland?r?lan Eba ??renci ve ??retmenlerin tek bir portalda bulu?mas?n? sa?lad??? gibi vatanda?lar?n kolay bir ?ekilde bilgi almas?n? sa?lamaktad?r. Derslerden yeni ald??? e?itimler ile ilgili pek ?ok farkl? materyalinin bulundu?u EBA ??rencilerin e?itimdeki ba?ar? oran? ?ok daha artmaktad?r. Sizler de Eba üzerinden Eba giri? ekran?n? kullanabilir. Bu giri?... EBA Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan e?itimdeki kalk?nman?n artmas? ??renci ve ??retmenlerin bir portal üzerinde toplanarak bilgi al??veri?i yap?labilmesi amac?yla EBA adl? internet projesi faaliyete ge?irilmi?tir. E?itim Bili?im A??’n?n k?saltmas? olarak kullan?lan EBA’da ki?iler e?itim ile ilgili pek ?ok hizmete eri?im sa?lamas?n? mümkün duruma getirilmektedir. Yap?lan tan?t?mlarda da belirtildi?i üzere farkl? online... E OKUL NAK?L ??LEMLER? ??rencilerin okuldaki durumlar? hakk?nda pek ?ok i?lem e okul üzerinden yap?lmaktad?r. E okul üzerinden yap?lan i?lemlerde kullan?c?lar?n sistem üzerinden i?lem yapma yetkisi bulunm...

mebbis.org Whois

Domain Name: MEBBIS.ORG
Registry Domain ID: D165093047-LROR
Registrar WHOIS Server:
Registrar URL: http://www.isimtescil.net
Updated Date: 2017-02-24T09:42:05Z
Creation Date: 2012-03-24T14:01:49Z
Registry Expiry Date: 2018-03-24T14:01:49Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: FBS Inc.
Registrar IANA ID: 1110
Registrar Abuse Contact Email: abuse@fbsnic.com
Registrar Abuse Contact Phone: +90.8502000444
Reseller:
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Registry Registrant ID: C183589824-LROR
Registrant Name: yildiray otu
Registrant Organization: yildiray otu
Registrant Street: istanbul
Registrant City: ISTANBUL
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 00000
Registrant Country: TR
Registrant Phone: +90.5428092608
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: yildirayotu@hotmail.com
Registry Admin ID: C183589824-LROR
Admin Name: yildiray otu
Admin Organization: yildiray otu
Admin Street: istanbul
Admin City: ISTANBUL
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 00000
Admin Country: TR
Admin Phone: +90.5428092608
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: yildirayotu@hotmail.com
Registry Tech ID: C183589824-LROR
Tech Name: yildiray otu
Tech Organization: yildiray otu
Tech Street: istanbul
Tech City: ISTANBUL
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 00000
Tech Country: TR
Tech Phone: +90.5428092608
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: yildirayotu@hotmail.com
Name Server: NS1.OTUCLOUD.COM
Name Server: NS2.OTUCLOUD.COM
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-19T10:15:21Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en